Metodika postupu kácení dřevin na pozemcích města Jaroměř

Kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí předpisy (dále jen „zákon“).

Jelikož povolení ke kácení dřevin v Jaroměři a přilehlých částech podléhá mimo jiné projednání podnětů ke kácení v komisi pro životní prostředí (případně příslušného památkového orgánu) a následně projednání v Radě města bude s platností od 1. dubna 2014 postupováno následně:

  1. Písemné podněty a návrhy na kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví města Jaroměře budou podávány na odbor životního prostředí, městského úřadu Jaroměř.

  2. Podněty a návrhy budou projednány v komisi pro životní prostředí, poradního orgánu Rady města.

  3. Pokud se navržené kácení dotkne zájmů památkové péče, musí být předloženo příslušnému památkovému úřadu k vyjádření. Odpovídá příslušný pracovník odboru životního prostředí.

  4. Pokud bude ze strany Rady města schváleno podání žádosti o kácení, případně kladné vyjádření příslušného památkového úřadu, bude příslušným pracovníkem odboru životního prostředí podána žádost o povolení kácení dřevin orgánu ochrany přírody a krajiny.

  5. Příslušným pracovníkem odboru životního prostředí bude o projednávání podnětu písemně nebo eletronicky informován autor podnětu.

  6. Po proběhlém správním řízení a nabytí právní moci rozhodnutí o povolení kácení, bude rozhodnutí předáno proti podpisu odpovědnému pracovníkovi Technických služeb města Jaroměře.

  7. Veškeré podněty doručené odboru životního prostředí týkající se údržby zeleně (ořezání větví atd.) budou elektronicky předány odpovědnému pracovníkovi Technických služeb Jaroměře.

  8. Kácení stromů na pozemcích města Jaroměř, které nedosahují stanovené velikosti je plně v kompetenci odpovědného pracovníka Technických služeb města Jaroměř včetně všech zákonných povinností. O provední kácení odpovědný pracovník Technických služeb města Jaroměř provede oznámění (viz příloha metodiky) městu Jaroměř odboru životního prostředí.

  9. Kácení dřevin v havarijním stavu dle zákona je plně v kompetenci odpovědného pracovníka Technických služeb města Jaroměř. Oznámení o jejich kácení příslušnému správnímu úřadu (viz příloha metodiky), včetně ostatních zákonných povinností je plně v kompetenci odpovědného pracovníka Technických služeb města Jaroměř.