Technické služby města Jaroměře

Náchodská 544, 551 01 Jaroměř

 

PROVOZNÍ ŘÁD

Sběrný dvůr Jaroměř

Vypracovala: Ing. Šárka Jandíková                   červen 2018

 

OBSAH

 

1. Základní údaje o zařízení

1.1.  Název zařízení, adresa a údaje o pozemcích

1.2.  Vlastník zařízení

1.3.  Provozovatel zařízení

1.4.  Významná telefonní čísla

1.5.   Kapacitní údaje zařízení

1.6.   Platnost provozního řádu

1.7.   Provozní doba zařízení

1.8   Ukončení stavby zařízení

 

2. Charakter a účel zařízení

2.1  Přehled skladovaných odpadů

2.2  Účel zařízení

 

3. Stručný popis zařízení

4. Technologie a obsluha zařízení

5. Monitorování provozu zařízení

6. Organizační zajištění provozu zařízení

7. Vedení evidence odpadů

8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie

8.1  Postup při havárii

8.2  Prostředky ke zdolávání havárie

 

9. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí

9.1 Zásady pro poskytování první pomoci pří expozici chemickým látkám

9.2 Hluková zátěž na okolí zařízení

 

10. Závěrečná ustanovení

 

 

1. Základní údaje o zařízení

1.1 Název zařízení

Sběrný dvůr Jaroměř, ul. Na Valech, Jaroměř

pozemky p.č. 240/2, 263,9, 253/18 a 240/3 v k.ú. Jaroměř

stavby na pozemcích p.č. 263/9 – ocelová hala, 253/18 – ocelový přístřešek a 240/3 – mobilní buňka pro obsluhu

 

Vlastník zařízení

Město Jaroměř

Náměstí ČSA 16, 551 33 Jaroměř

IČ 00272728

Statutární zástupce: Ing. Jiří Klepsa, starosta

 

1.2 Provozovatel zařízení

Technické služby města Jaroměře

Náchodská 544, 551 01 Jaroměř

IČ: 70154449

Statutární orgán: Ing. Hana Paulusová, ředitelka, tel.: 775 700 338

Vedoucí zařízení: Zdeněk Chytrý, tel.: 775 700 364

 

1.3 Významná telefonní čísla

HZS, požární stanice Jaroměř                        tel.: 150, 112, 491 812 222, 491 812 232

Záchranná služba                                           tel.: 155, 112

Policie ČR, stanice Jaroměř                           tel.: 158, 112, 491 813 333

Městská policie                                               tel.: 491 810 865, 604 275 718

KHS KHK ÚP Náchod                                    tel.: 491 407 811

Městské vodovody a kanalizace Jaroměř      tel.: 491 813 006

Městský úřad Jaroměř, OŽP                          nepřetržitá havarijní služba    tel.: 724 179 373

náměstí ČSA 16, 551 01 Jaroměř     

ČIZP HK                                                       tel.: 731 405 205

Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

Krajský úřad Královéhradeckého kraje         tel.: 495 817 111

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

 

1.4 Kapacitní údaje zařízení

Odpady kategorie O – ostatní

skladová hala: max. 400 m3 papíru na ploše 100 m2

přístřešek pro skladování nábytku: objem max. 180 m3

zásobník č. 1: objem 212 m3

zásobníky č. 2 až 5: objemy 48 m3

kontejnery: 3 ks o objemu 10 m3 (stavební odpady)

                   2 ks o objemu 3 m3 (sklo)

                   1 ks o objemu 6 m3 (kovy)

 4 ks o objemech 10 m3, 10 m3, 3 m3, 3 m3

Okamžitá kapacita: 660 t; Celková roční kapacita: 4310 t/rok

 

Odpady kategorie N – nebezpečné

Mobilní eko-sklad: velikost 4 x 2,35 x 2,35 m

                                7 ks sudů o objemu 200 1

Kontejner pro nebezpečné odpady sypké: objem 500 l

Okamžitá kapacita: 3 t; Celková roční kapacita: 63,07 t/rok

 

Celková projektovaná kapacita sběrného dvora:       4373,07 t/rok

Celková plocha sběrného dvora:                               2306 m2

 

1.5 Platnost provozního řádu

31. 8. 2022

 

1.6 Provozní doba zařízení

letní období: (březen – listopad)                    zimní období: (prosinec – únor)

pondělí            8:00 – 18:00 hod.                   pondělí            8:00 – 17:00 hod.

úterý               zavřeno                                   úterý               zavřeno

středa              8:00 – 18:00 hod.                   středa              8:00 – 16:00 hod.

čtvrtek             zavřeno                                   čtvrtek             zavřeno

pátek               8:00 – 18:00 hod.                   Pátek               8:00 – 16:00 hod.

sobota             8:00 – 12:00 hod.                   sobota             8:00 – 12:00 hod.

 

1.7 Ukončení stavby zařízení

Dne 10.10.2012 vydán kolaudační souhlas pod čj: VÝST-3975/2012-Kt-54/2012.

 

2. Charakter a účel zařízení

2.1 Přehled skladovaných odpadů

V areálu sběrného dvora mohou být dočasně soustřeďovány následující druhy odpadů:

Ostatní odpady

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Dřevěné obaly

15 01 04 Kovové obaly

15 01 05 Kompozitní obaly

15 01 06 Směsné obaly

15 01 07 Skleněné obaly

15 01 09 Textilní obaly

16 01 03 Pneumatiky

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tašky a keramické výrobky

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01*

17 04 01 Měď, bronz, mosaz

17 04 02 Hliník

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Železo a ocel

17 04 06 Cín

17 04 07 Směsné kovy

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10*

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01* a 17 06 03*

20 01 01 Papír a lepenka

20 01 02 Sklo

20 01 10 Oděvy

20 01 11 Textilní materiály

20 01 25 Jedlý olej a tuk

20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27*

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29*

20 01 32 Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31*

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33*

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21*, 20 01 23* a 20 01 35*

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37*

20 01 39 Plasty

20 01 40 Kovy

20 01 41 Odpady z čištění komínů

20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad

20 02 02 Zemina a kameny

20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad

20 03 01 Směsný komunální odpad

20 03 02 Odpad z tržišť

20 03 03 Uliční smetky

20 03 04 Kal ze septiků a žump

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace

20 03 07 Objemný odpad

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené

 

Nebezpečné odpady

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených,

                čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

16 01 07* Olejové filtry

16 06 01* Olověné akumulátory

20 01 13* Rozpouštědla

20 01 14* Kyseliny

20 01 15* Zásady

20 01 17* Fotochemikálie

20 01 19* Pesticidy

20 01 21* Zářivky

20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 31* Nepoužitelná cytostatika

20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01*, 16 06 02* nebo pod číslem

16 06 03* a netříděné baterie a emulátory obsahující tyto baterie

20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky

 neuvedené pod čísly 20 01 21* a 20 01 23*

20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky

 

2.2. Účel zařízení

Zařízení je určeno ke sběru, výkupu a úpravě odpadů kategorie ostatní a nebezpečný uvedených v kapitole 2.1. tohoto provozního řádu. Odpady jsou do zařízení přijímány od občanů s trvalým pobytem na území města Jaroměř a osob vlastnící nemovitost na území města, kteří mají zaplacen poplatek za sběr odpadů a od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání zapojených do systému obce. Zařízení dále slouží k soustřeďování odpadů vznikajících při údržbě města a dočasnému soustřeďování vyřazených elektrozařízení a dalších výrobků podléhajícím zpětnému odběru použitých výrobků dle zákona o odpadech. Fyzické nakládání s výrobky v režimu zpětného odběru je odděleno od režimu nakládání s odpady. Součástí  zařízení je – briketovací linka na úpravu odpadu kat.č. 20 01 01 Papír a lepenka (viz. Přílohy 2,3,4).

 

Kód nakládání s odpady v zařízení:

R 5 - Recyklace znovuzískání ostatních anorganických materiálů

R 12 - Úprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R 1 až R 11

R 13 - Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R 1 až R 12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem)

D 15 - Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu před shromážděním potřebného množství)

 

3. Stručný popis zařízení

Zařízení je tvořeno pozemky p.č. 240/2, 263,9, 253/18 a 240/3 v k.ú. Jaroměř v lokalitě Na valech, Jaroměř a stavbami na pozemcích p.č. 263/9 – ocelová hala, 253/18 – ocelový přístřešek a 240/3 – mobilní buňka pro obsluhu. Výměra zařízení je 2306 m2.

Stavby:

 • ocelová hala, slouží pro skladování a úpravu papíru, dále pro uložení vytříděného polystyrenu, vysloužilých elektrospotřebičů aj.;
 • otevřený ocelový přístřešek slouží pro soustřeďování objemných odpadů např. nábytku;
 • železobetonové boxy pro uskladnění bioodpadů, sutě, pneumatik;
 • mobilní eko-sklad k ukládání nebezpečných odpadů a olejů v rámci zpětného odběru;
 •  mobilní buňka pro obsluhu je napojena na elektřinu, vodu i kanalizaci, vytápění buňky je elektrickým přímotopem.
 • asfaltové zpevněné plochy

 

Asfaltobetonové zpevněné plochy jsou vyspádované a odkanalizované. Pro ukládání a manipulaci s odpady je sběrný dvůr vybaven velkoobjemovými vanami, kontejnery pro separovaný sběr plastů a papíru, pojízdnými koši, kontejnerem a sudy pro skladování NO, velkoobjemovými kontejnery pro zpětný odběr elektozařízení.

 

Úprava odpadu kat.č. 20 01 01 Papír a lepenka je realizována na zařízení, které je umístěno v ocelové hale. Jedná se o malou linku (viz Příloha č. 2), která se skládá ze vstupního dvouhřídelového drtiče DRE 350/3kW, který je umístěn na samostatném pojízdném rámu, kterým lze umístit drtič buď samostatně, nebo nad briketovací lis výrobce fy. Briklis, typ BRIKSTAR CS 25. Zakládání papíru/kartonu do násypky drtiče je ručně, výstup z drtiče padá přímo do násypky lisu pro výrobu briket, nebo pokud je drtič umístěn samostatně, padá nadrcený materiál samovolně na zem nebo do přistavených beden.

Kapacita samotného drtiče bez briketování je na výše zmiňované materiály cca 300 – 500 kg/hod. Při drcení do násypky lisu a následného briketování je kapacita cca 30 – 40 kg briket/hod.

Formy úpravy odpadů jsou drcení a briketování. Drcení volného odpadu je úprava nutná před jeho briketováním. Briketování umožňuje zmenšení množství odpadu – přeměna starého kartonu, lepenky a novinového papíru na nový produkt – palivo pro energetické využití.

 

Způsob využívání odpadů při úpravě sběrového papíru:     

R 5 - Recyklace znovuzískání ostatních anorganických materiálů

R 12 - Úprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R 1 až R 11

R 13 - Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R 1 až R 12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem).

(Technické údaje briketovací linky uvedeny v Příloze č. 3)

Všechny shromažďovací prostředky a místa uložení odpadů jsou označena názvem a kódem odpadu, u shromažďovacích prostředků pro uložení nebezpečných odpadů jsou vyvěšeny identifikační listy nebezpečných odpadů a prostředky jsou označeny dle platné legislativy.

 

4. Technologie a obsluha

Přejímku vyjmenovaných druhů odpadů (bod 2.1.) bude zajišťovat obsluha sběrného dvora. Přejímka odpadů do zařízení bude prováděna v rozsahu přílohy č. 2 vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Obsluha provede vizuální kontrolu odpadu, kontrolu totožnosti původce, určí druh odpadu a po zvážení odpadu vyzve původce k uložení na vyhrazené místo, do kontejneru nebo nádoby. V případě pochybností o charakteru odpadu nebo v případě nevytříděného odpadu nebude tento odpad do zařízení přijat. Všechny odpady jsou evidovány počítačovým programem.

Evidence odpadů specifikovaných v § 8 vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, je vedena v souladu s § 18 odst. 3 zákona o odpadech.

 S odpady kategorie N – nebezpečné musí být nakládáno dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Za uložení nebezpečných odpadů do příslušných shromažďovacích prostředků zodpovídá obsluha zařízení.

 

Četnost vývozů odpadů ze sběrného dvora zajišťuje vedoucí zařízení. Odvoz je prováděn podle druhů po naplnění kapacity jednotlivých shromažďovacích prostředků, odpady jsou rovněž odváženy s ohledem na minimalizaci pachových vlivů. Odpad smí být předán pouze oprávněné osobě, která má platné oprávnění k nakládání s odpady.

 

5. Monitorování provozu zařízení

Monitorování provozu zařízení spočívá v pravidelné týdenní kontrole celého sběrného dvora, kontroly zajišťuje obsluha sběrného dvora, je sledováno následující:

 • vizuální kontrola těsnosti všech shromažďovacích prostředků
 • vizuální kontrola těsnosti podlahy v mobilním skaldu nebezpečných odpadů
 • uložení a zajištění havarijních prostředků
 • kontrola funkčnosti kamerového systému a zabezpečení sběrného dvora proti nedovolenému vniknutí osob mimo provozní dobu
 • čistota v celém areálu sběrného dvora

 

Jakékoliv porušení shromažďovacího prostředku nebo jiné závady na zařízení sběrného dvora zaznamená obsluha do provozního deníku a ihned nahlásí na MěÚ Jaroměř.

 

6. Organizační zajištění provozu zařízení

Za provoz sběrného dvora odpovídá vedoucí zařízení, který dbá zejména na:

 • bezpečnost provozu, udržování čistoty
 • kontrolu dodržování provozního řádu
 • evidenci odpadů
 • organizaci ukládání a odvozu odpadů
 • kontrola označení shromažďovacích prostředků
 • provádění opatření na odstranění mimořádných událostí
 • kontrola, doplnění havarijní soupravy
 • kontrola, doplnění ochranných prostředků a lékárničky první pomoci

K dokumentování provozu zařízení slouží provozní deník (Příloha č. 5), záznamy provádí osoby pověřené provozovatelem (obsluha sběrného dvora).

Provozovatel zajišťuje školení obsluhy na bezpečnost práce a znalosti zákona o odpadech s jeho prováděcími předpisy 2x ročně a v případě změn v zařízení nebo legislativy zajišťuje aktualizaci provozního řádu.

 

7. Vedení evidence odpadů

Evidence odpadů je vedena a následně ohlašována v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Průběžná evidence je vedena elektronicky v momentě předání odpadu jiné oprávněné osobě.

Provozní deník je veden denně a jsou v něm zaznamenávány činnosti ve sběrném dvoře, je umístěn v buňce pro obsluhu a pověřený pracovník do něj pravidelně zapisuje tyto záznamy

 • jména a příjmení pracovníků
 • záznamy o haváriích a mimořádných událostech
 • záznamy o poruchách v provozu, poškození, opravách
 • záznamy o kontrolách z dodržování provozního řádu, BOZP, PO
 • záznamy o kontrolách a revizích zařízení ve sběrném dvoře
 • záznamy o školení pracovníků
 • záznamy o lékařských prohlídkách pracovníků
 • údaje o monitorování provozu
 • další případné události

(Vzor provozního deníku je uveden v Příloze č. 5)

Dokumenty o evidenci odpadů zařízení jsou uchovávány po dobu 5 let.

 

8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie

Po dobu běžného provozu sběrného dvora se nepředpokládá negativní vliv na životní prostředí. Aby nedošlo k nedovolenému vniknutí a tím případně k havarijní situaci, celý pozemek je oplocen, uzamčen a monitorován, uzamčena je také hala a mobilní eko-sklad, který je z hlediska havárie nejvyšším rizikem. K ohrožení životního prostředí během provozu sběrného dvora může dojít únikem ropných látek při provozu přepravní a manipulační techniky, únikem kapalných nebezpečných látek, vznikem požáru.

Skladování nebezpečných odpadů je řádně zabezpečeno a maximální kapacita skladu nesmí být překračována. Kapalné nebezpečné odpady jsou skladovány odděleně v sudech uložených na bezodtokové záchytné vaně. Havarijní souprava je pro případ havárie umístěna v ocelové hale.

 

8.1. Postup při havárii

Únik kapalných látek:

Jestliže bude během kontroly zjištěn únik ropných látek nebo jiných kapalných odpadů, provede nejprve obsluha nápravu situace vlastními silami a prostředky a neprodleně informuje nadřízeného pracovníka, který zajistí informovanost příslušných orgánů a přivolání hasičského záchranného sboru. V případě havárie musí být zabráněno především úniku ropných a jiných látek do kanalizačních vpustí, aby nedošlo k ohrožení vod, na převážné ploše areálu je zpevněná plocha s asfaltobetonovým povrchem, která zabrání úniku nebezpečných látek do půd a případnou snadnou likvidaci pomocí sorbentů, které jsou uloženy v igelitových pytlích a zlikvidovány oprávněnou osobou. O příčinách vzniku a průběhu havárie a způsobu odstranění bude proveden zápis do provozního deníku.

Požár:

Při výskytu požáru vyhlásí obsluha požární poplach a provede jeho likvidaci ručními hasícími přístroji a prostředky. Pokud nebude požár zlikvidován vlastními prostředky, bude povolán hasičský záchranný sbor. V případě úrazu poskytne neprodleně první pomoc a přivolá záchrannou službu. Všechny okolnosti požáru a likvidaci jeho následků budou zaznamenány v provozním deníku.

 

8.2. Prostředky ke zdolávání havárie

Prostředky na likvidaci při úniku kapalných látek – mobilní havarijní souprava:

 • nádoba na unikající látky
 • lopata, koště
 • sorbent
 • nádoba na kontaminovaný sorbent
 • PE pytle
 • kanalizační ucpávka

Prostředky na zdolání požáru:

 • lopata, krumpáč
 • písek
 • ruční hasicí přístroje

Podrobnější informace v případě havárií jsou uvedeny v Plánu opatření pro případ havárie (Příloha č. 8).

 

9. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí

Všechny práce spojené s provozem zařízení se provádějí dle pokynů provozovatele nebo vedoucího pracovníka. Pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce je nezbytné dodržovat platné předpisy, provádět pravidelní školení zaměstnanců z bezpečnostních a požárních předpisů, s poskytováním první pomoci, seznámení s tímto provozním řádem, s předpisy na ochranu životního prostředí, dodržovat předpisy pro nakládání s odpady, zvláště s nebezpečnými.

Sociální zázemí (toaleta, pitná voda, šatna) pro obsluhu je součástí buňky pro obsluhu.

Nebezpečné odpady jsou skladovány výhradně v uzamykatelném eko-skladu, jsou řádně tříděny a ukládány do označených nádob, odpady tekuté jsou umístěny nad záchytnou vanou. Při manipulaci s nebezpečnými odpady musí být postupováno podle bezpečnostních opatření uvedených v identifikačních listech nebezpečných odpadů. Při jakékoliv manipulaci musí obsluha sběrného dvora používat předepsané ochranné pomůcky a prostředky (rukavice, boty, ochranný oděv, pracovní brýle, respirátor). Při manipulaci s odpady je zakázáno jíst, pít, kouřit. Při manipulaci těkavých látek musí obsluha používat respirátor, zabránit nadýchání a kontaktu s pokožkou. Při nálezu nebezpečných předmětů např. nádoby s neznámým obsahem se zajistí uzavření prostoru pro zákazníky a obsluhu, zneškodnění provedou povolaní odborníci. V buňce pro obsluhu je umístěna lékárnička první pomoci, která je pravidelně doplňována a kontrolována.

 

9.1. Zásady pro poskytování první pomoci pří expozici chemickým látkám

A. Obecné zásady první pomoci

Při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného. V každém případě se vyvarovat chaotického jednání. Postižený by měl mít duševní i tělesný klid. Při poskytování první pomoci nesmí postižený prochladnout.

A.1. Rychlá orientace:

Vždy je nutné situaci posoudit s ohledem na vlastní bezpečnost a bezpečnost postiženého. Do zamořeného prostoru vstoupíme pouze tehdy, budeme-li mít odpovídající ochranu (izolační dýchací přístroj, masku s příslušným filtrem, jištění dalším pracovníkem apod.)

 • při manipulaci s potřísněným oděvem nebo jinými předměty je nutno se chránit odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky včetně rukavic
 • první pomoc neprovádět na místě, kde k nehodě došlo (nebezpečí kontaminace zachránce)

Při stavech ohrožujících život nejdříve provádět resuscitaci postiženého a zajistit lékařskou pomoc.

zástava dechu      - okamžitě provádět umělé dýchání

zástava srdce       - okamžitě provádět nepřímou masáž srdce

bezvědomí            - uložit postiženého do stabilizované polohy na boku

A.2. Vybavení:

Pro účinnou první pomoc musí být na místě potřebné prostředky a pomůcky:

 • dostatek vody
 • přikrývky nebo jiné textilní materiály, umožňující ochranu postiženého před prochladnutím a úpravu polohy postiženého, rezervní oblečení včetně obuvi
 • lékárnička (obsah se řídí druhem nebezpečných látek, které se vyskytují na pracovišti), její obsah je třeba obměňovat před uplynutím exspiračních dob léčivých přípravků a dalších materiálů

V případě pochybností o správném postupu možnost využít telefonického kontaktu na Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2: tel. 224 919 293, 224 915 402, kde se sdělí údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku.

Při nutnosti lékařského vyšetření s sebou vždy vzít originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní list dané látky nebo přípravku.

 

B. První pomoc při zasažení žíravinami a dalšími látkami, vyvolávajícími otok plic

Při stavech ohrožujících život nejdříve provádět resuscitaci postiženého a zajistit lékařskou pomoc.

zástava dechu       - okamžitě provádět umělé dýchání

zástava srdce       - okamžitě provádět nepřímou masáž srdce

bezvědomí            - uložit postiženého do stabilizované polohy na boku

B.1. Při nadýchání (platí pro látky, které vyvolávají edém plic)

 • rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravit postiženého na čerstvý vzduch, nenechat ho chodit
 • podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou
 • převléknout postiženého v případě, že je látkou zasažen oděv
 • zajistit postiženého proti prochladnutí
 • podle situace volat záchrannou službu nebo zajistit lékařské ošetření vzhledem k nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin.

B.2. Při zasažení očí (platí pro žíraviny)

 • ihned vypláchnout oči proudem tekoucí vody, rozevřít oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjmout, v žádném případě neprovádějte neutralizaci
 • výplach provádět 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko
 • podle situace volat záchrannou službu
 • nebo zajistit co nejrychleji lékařské, pokud možno odborné ošetření.
 • k vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení

B.3. Při styku s kůží (platí pro žíraviny)

 • ihned svléct potřísněné šatstvo, před mytím nebo v jeho průběhu sundat prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže
 • zasažená místa oplachovat proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 minut; nepoužívat kartáč, mýdlo ani neutralizaci; při zasažení látkami s leptavými účinky nepoužívat neutralizační roztoky, pouze u určitých látek lze použít inaktivační roztoky (například olej u lithia, sodíku, draslíku; manganistan draselný u bílého fosforu; polyetyiénglykol u fenolu a krezolu; kalcium glukonát u kyseliny fluorovodíkové a šťavelové) nebo dekontaminační prášek (u yperitu)
 • poleptané části kůže překrýt sterilním obvazem, na kůži nepoužívat masti ani jiná léčiva
 • poškozeného přikrýt, aby neprochladl
 • podle situace volat záchrannou službu nebo zajistit lékařské ošetření

B.4. Při požití

 • nevyvolávat zvracení - hrozí nebezpečí poškození zažívacího traktu
 • okamžitě opláchnout ústní dutinu vodou a vypít 2-5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinku žíraviny; vzhledem k téměř okamžitému účinku na sliznice je vhodnější rychle podat vodu z vodovodu a nezdržovat se sháněním vychlazených tekutin, nejsou vhodné sodovky ani minerálky, z nichž se může uvolňovat plynný oxid uhličitý, větší množství požité tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a případné vdechnutí žíravin do plic
 • nenutit postiženého k pití, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku, v tom případě nechat postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou
 • nepodávat aktivní uhlí (začerněním způsobí obtížnější vyšetření stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin a louhů nemá příznivý účinek)
 • nepodávat žádné jídlo
 • nepodávat nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče
 • podle situace volat záchrannou službu nebo zajistit co nejrychleji lékařské ošetření

 

C. První pomoc při zasažení látkami, které při požití mohou poškodit plíce (benzín, nafta, petrolej, terpentýn, směsová ředidla s podílem benzínu, apod.)

 

Tyto látky a přípravky s obsahem alifatických, alicyklických a aromatických uhlovodíků, které mají nízkou viskozitu a nízké povrchové napětí a jsou zpravidla označeny větou R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

 

Při stavech ohrožujících život nejdříve provádět resuscitaci postiženého a zajistit lékařskou pomoc.

zástava dechu       - okamžitě provádět umělé dýchání

zástava srdce       - okamžitě provádět nepřímou masáž srdce

bezvědomí            - uložit postiženého do stabilizované polohy na boku

C.1. Při nadýchání

 • okamžitě přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch
 • zajistit postiženého proti prochladnutí
 • zajistit lékařské ošetření vzhledem nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin

C.2. Při styku s kůží

 • odložit potřísněný oděv
 • omýt postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody
 • pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, šampon
 • zajistit lékařské ošetření

C.3. Při zasažení očí

 • ihned vypláchnout oči proudem tekoucí vody, rozevřít oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjmout
 • výplach provádět nejméně 10 minut
 • zajistit lékařské, pokud možno odborné ošetření

C.4. Při požití

 • nevyvolávat zvracení
 • pokud postižený zvrací, dbát na to, aby nevdechl zvratky (nebezpečí poškození plic)
 • zajistit lékařské ošetření vzhledem nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin; originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní list dané látky vzít s sebou

D. První pomoc při zasažení látkami, klasifikovanými jako toxické a vysoce toxické

Při stavech ohrožujících život nejdříve provádět resuscitaci postiženého a zajistit lékařskou pomoc.

zástava dechu      - okamžitě provádět umělé dýchání

zástava srdce       - okamžitě provádět nepřímou masáž srdce

bezvědomí            - uložit postiženého do stabilizované polohy na boku

D.1. Při nadýchání

 • okamžitě přerušit expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch
 • po expozici kyanovodíku inhalovat obsah 1-2 ampulek Nitramylu (amylium nitrosum)
 • zajistit postiženého proti prochladnutí
 • podle situace volat záchrannou službu a zajistit vždy lékařské ošetření

D.2. Při styku s kůží

 • odložit potřísněný oděv
 • omýt postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody
 • pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, šampon
 • podle situace volat záchrannou službu a zajistit vždy lékařské ošetření

D.3. Při zasažení očí

 • ihned vypláchnout oči proudem tekoucí vody, rozevřít oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjmout
 • výplach provádět nejméně 10 minut
 • volat záchrannou službu

D.4. Při požití

 • po požití všech vysoce toxických, některých toxických a vybraných dalších nebezpečných látek, u nichž již požití méně než jednoho gramu nebo jednoho doušku o 30 ml představuje ohrožení života, VYVOLAT ZVRACENÍ (zejména u kyanidů, některých anorganických soli kovů, paraquatu, diquatu, metylalkoholu, etylénglykolu, některých organických rozpouštědel - benzenu, tetrachlórmetanu, chloroformu, sirouhliku, a dalších látek)

      Vyvolání zvracení: Zvracení vyvolávat jen u osoby při vědomí do 1 hodiny po požití, dát vypít asi 1-2 dl nejlépe vlažné vody se lžičkou tekutého mýdla a práškovým nebo rozdrceným aktivním uhlím, odpovídajícím asi 5 tabletám, větší množství vody není vhodné, protože v případě, že ke zvraceni nedojde, usnadní voda rozpuštění a vstřebání látky rozpustné ve vodě, v horším případě způsobí posun toxické látky dále do zažívacího traktu

 • v pochybnosti zda vyvolávat zvracení, kontaktovat Toxikologické informační středisko a sdělit údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku
 • PO POŽITÍ TOXICKÝCH NEBO VYSOCE TOXICKÝCH LÁTEK DO 5 MINUT PODAT 10-20 ROZDRCENÝCH TABLET AKTIVNÍHO UHLÍ ROZMÍCHANÝCH VE VODĚ - nezávisle na tom, zda se zvracení podařilo vyvolat
 • v případě požití kyanidů dát inhalovat obsah 1-2 ampulek Nitramylu (amylium nitrosum)
 • volat záchrannou službu

 

E. První pomoc při zasažení látkami, klasifikovanými jako zdraví škodlivé

E.1. Při nadýchání

 • okamžitě přerušit expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch
 • zajistit postiženého proti prochladnutí
 • zajistit lékařské ošetření, zejména přetrvává-li kašel, dušnost nebo jiné příznaky

E.2. Při styku s kůží

 • odložit potřísněný oděv
 • omýt postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody
 • pokud nedošlo k poranění pokožky, je možné použít mýdlo, šampon

•     zajistit lékařské ošetření, zejména přetrvává-li podráždění kůže

E.3. Při zasažení očí

 • ihned vypláchnout oči proudem tekoucí vody, rozevřít oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjmout
 • výplach provádět nejméně 10 minut
 • zajistit lékařské, pokud možno odborné ošetření

E.4. Při požití

 • nevyvolávat zvracení - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a plic, mechanické poškození sliznice hltanu, může v tomto případě představovat vyšší ohroženi, než požitá látka)
 • pokud možno podat medicinální uhlí v množství 5 rozdrcených tablet
 • zajistit lékařské ošetření

F. První pomoc při zasažení látkami, klasifikovanými jako dráždivé

F.1. Při nadýchání

 • okamžitě přerušit expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch
 • zajistit postiženého proti prochladnutí
 • zajistit lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dusnost nebo jiné příznaky

F.2. Při styku s kůží

 • odložit potřísněný oděv
 • omýt postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody
 • pokud nedošlo k poranění pokožky, je možné použít mýdlo, šampon
 • zajistit lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže

Poznámka: V případě, že přípravek ulpí na kůži a nelze jej odstranit vodou s mycími prostředky nebo jedlým olejem (například vteřinové lepidlo), nepoužívat k odstranění násilí a ponechat odbornému ošetření.

F.3. Při zasažení očí

 • ihned vypláchnout oči proudem tekoucí vody, rozevřít oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjmout
 • výplach provádět nejméně 10 minut
 • zajistit lékařské, pokud možno odborné ošetření.

Poznámka: V případě, že přípravek ulpí na kůži víček a nelze jej odstranit vodou, nepoužívat k odstranění násilí a ponechat odbornému ošetření

F.4. Při požití

 • nevyvolávat zvracení - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnuti látky do dýchacích cest a plic, například u saponátů a dalších látek, vytvářejících pěnu nebo mechanické poškození sliznice hltanu)
 • pokud možno podat aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety)
 • u osoby bez příznaků telefonicky kontaktovat Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření, sdělit údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku
 • u osoby, která má zdravotní obtíže, zajistit lékařské ošetření

 

Hluková zátěž na okolí zařízení

V ocelové hale areálu sběrného dvora je umístěno soustrojí briketovací linky, které bylo přesunuto ze zděného objektu nacházejícího se v bezprostřední blízkosti sběrného dvora. Pro původní umístění zařízení ve zděném objektu byl vypracován provozní řád schválený KÚ pod čj: 16693/ZP/2011/6/3 a vypracováno posouzení akustické situace Ing. Milanem Kábrtem, ze kterého vychází, že hygienické limity hluku byly plněny ve všech kontrolních bodech. Přemístěním zařízení se vzdálenost od nejbližšího rodinného domu ještě zvětšila, dále mezi zařízením a rodinným domem je vystavěna protipožární zeď, která také brání šíření hluku ze zařízení. Z těchto důvodů se domníváme, že hlukové limity nemohou být u nového umístění zařízení překračovány a nebylo proto také provedeno nové posouzení akustické situace. Provoz zařízení bude probíhat v denních hodinách, nárazově.

(Příloha č. 7: Hluková studie původního umístění)

 

10. Závěrečná ustanovení

Provozovatel zařízení musí dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a související právní předpisy týkající se nakládání s odpady.

Dovážení a ukládání odpadů do areálu sběrného dvora mimo pracovní dobu a sběr a odvoz jakýchkoliv předmětů ze sběrného dvora nepovolanými osobami je přísně zakázán.

Provozní řád slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu zařízení pro sběr a shromažďování odpadů bez škodlivého vlivu na životní prostředí, k ochraně životů a zdraví osob. Za dodržování provozního řádu zodpovídá provozovatel nebo jím pověřená osoba.

Všichni pracovníci, podílející se na provozu zařízení jsou povinni seznámit se s provozním řádem a tuto skutečnost potvrdit podpisem. Provozní řád je přístupný a je uložen v buňce pro obsluhu. Při změně provozu, budování sběrného dvora či změně legislativy bude provozní řád aktualizován. Veškeré změny provozního řádu podléhají odsouhlasení správními orgány.

Provozní řád nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

 

Přílohy

Příloha č. 1 Celková situace

Příloha č. 2: Nákres briketovací linky

Příloha č. 3: Technické údaje briketovací linky

Příloha č. 4: Osvědčení

Příloha č. 5: Provozní deník

Příloha č. 6: Základní popis odpadu

Příloha č. 7: Hluková studie obdobného zařízení

Příloha č. 8: Plán opatření pro případ havárie

Příloha č. 9: Seznámení s provozním řádem

 

Provozní řád ke stažení  ZDE